Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

2022 г.

1.

Марина Дилиянова Герова

2.

Владимир Кръстев Москов

3.

Феим Ахмед Иса

4.

Людмил Аспарухов Терзиев

5.

Росица Кирилова Джамбазова

6.

Айя Наилова Витанова

7.

Иван Георгиев Витанов

8.

Найле Шеинова Бюлюкова

9.

Тефик Ибраимов Сариев

10.

Сузана Мирославова Сариева

11.

Тереза Тодорова Вакареева

12.

Ибраим Джевдетов Пачеджиев

13.

Крум Костадинов Стамболиев

14.

Илияна Георгиева Чолакова

 

2021 г.

 

1.

Марина Дилиянова Герова

2.

Владимир Кръстев Москов

3.

Феим Ахмед Иса

4.

Людмил Аспарухов Терзиев

5.

Росица Кирилова Джамбазова

6.

Айя Наилова Витанова

7.

Иван Георгиев Витанов

8.

Найле Шеинова Бюлюкова

9.

Тефик Ибраимов Сариев

10.

Сузана Мирославова Сариева

11.

Тереза Тодорова Вакареева

12.

Ибраим Джевдетов Пачеджиев

13.

Крум Костадинов Стамболиев

14.

Илияна Георгиева Чолакова

 

 

2020 г.

1.

Марина Дилиянова Герова

2.

Владимир Кръстев Москов

3.

Феим Ахмед Иса

4.

Людмил Аспарухов Терзиев

5.

Росица Кирилова Джамбазова

6.

Айя Наилова Витанова

7.

Иван Георгиев Витанов

8.

Сузана Мирославова Сариева

9.

Найле Шеинова Бюлюкова

10.

Тереза Тодорова Вакареева

11.

Ибраим Джевдетов Пачеджиев

12.

Крум Костадинов Стамболиев

13.

Илияна Георгиева Чолакова

 

2018 г.

1. Марина Дилиянова Герова
2. Владимир Кръстев Москов
3. Минка Сабриева Капитанова
4. Людмил Аспарухов Терзиев
5. Росица Кирилова Джамбазова
6. Бойка Иванова Темелкова
7. Сузана Мирославова Сариева
8. Найле Шеинова Бюлюкова
9. Тереза Тодорова Вакареева
10. Ибраим Джевдетов Пачеджиев
11. Крум Костадинов Стамболиев
12. Илияна Георгиева Чолакова 

2017 г.

Име, презиме, фамилия

1.

Валери Александров Сарандев

2.

Владимир Кръстев Москов

3.

Марина Дилиянова Герова

4.

Минка Сабриева Капитанова

5.

Людмил Аспарухов Терзиев

6.

Росица Кирилова Джамбазова

7.

Бойка Иванова Темелкова

8.

Рамиз Рамизов Метушев

9.

Найле Шеинова Бюлюкова

10.

Иван Сотиров Кацилов

11.

Сузана Мирославова Сариева

12.

Рахим Хасанов Арнаудов

13.

Тереза Тодорова Вакареева

14.

Ибраим Джевдетов Пачеджиев

15.

Крум Костадинов Стамболиев

16.

Илияна Георгиева Чолакова

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група