На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ). 
Проектът се финансира по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 
Общата стойност на проекта е 195 579,68 лв. от които 176 021,71 лв. от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и 19 557,97 лв. национално съфинансиране. 
Проектът за изпълнение на проектните дейности е 24 месеца.

Основна цел на проекта е обединяване на различни организации от европейските държави – местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие, за осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности, и създаване и прилагане на рамка, която да доведе до по-ефективно развитие на творчески туристически дейности на териториите им.

Проектът ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ е транснационално сътрудничество и се  изпълнява на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, както и на територията на действие на асоциираните партньори по проекта, които са от страни от и извън Европейския съюз.

Бенефициент по проекта е Местна инициативна група МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово
В рамките на дейност „Провеждане на семинари, съвместни събития, срещи и др.“ на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово ще бъдат организирани и проведени:

  • Фестивал за популяризиране на местното материалното и духовно културно наследство и ценности в различни области: танц, музика, изкуство, отворени ателиета/работилници за представяне на местни традиции, обичаи и занаяти и промотиране на местни храни. По време на събитието асоциираните партньори от чужбина ще имат възможност да се представят с традиционни продукти, специфични за тяхната територия, вкл. традиционна храна и напитки за дегустация. Всеки партньор ще може да представи артистични моменти (музика/танц/други изкуства) и да популяризира територията си;
  • Творчески туристически дейности – изложба, на която ще бъдат представени творби на местни автори и автори от териториите на асоциираните партньори ще участва с делегация и творби на местни автори;
  • Семинар за популяризиране на общото културно наследство, специфично за района на Балканите (обичаи, символи, използвани в декорацията на дрехи и керамика, кулинарни традиции и др.).

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово ще участва в събития – фестивали, изложби, творчески семинари, организирани от асоциираните партньори, на които ще представи територията си. 

Партньори:

МИГ „Ниска крайречна горичка“  (LAG Lunca Joasă a Siretului) от Република Румъния;  Село Бранищя, ул. Щефан чел Маре №1, окръг Галац, Румъния (Branistea Village, Stefan cel Mare Street, No 1, Galati City, Romania)   
 
МИГ „Лидер Бистрица Насуд“ (LAG Lider Bistrița Năsăud) от Румъния;  Село Илва - Мика, ул. „Основна“ №825,  окръг Бистрица Насауд, Румъния (lva Mică, no. 825, Bistrița - Năsăud county, Romania)       

МИГ Кавала, Агенция за развитие (LAG Kavala  Development Agency SA) от Република Гърция Гр. Кавала, ул. „Худрас“ 10, Гърция (Hydras 10, 653 02 Kavala, Greece) 

МИГ Чамели (LAG Çameli) от Турция Мах. Йени, бул. Ататюрк №70 /104, гр. Чамели, провинция Денизли (Yeni Mahalle, Atatürk Bulvarı No:70/104 ÇAMELI / DENİZLİ / TURKEY) 

Всичко за проекта можете да видите на официалната му страница: https://comeandseebg.com/ и на страницата на проекта във Фейсбук: https://www.facebook.com/comeandsee.laggdelchev               

            

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група