През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Партньори на МИГ - Гоце Делчев при реализацията на проекта са следните организации от общините Хаджидимово и Гърмен:

 • Фондация МИГ – Хаджидимово
 • Община Гърмен
 • Сдружение „Неврокоп“
 • ЕТ „Сузана Сариева

Проектът е на обща стойност 47 815,75 лева, а периодът му на изпълнение е от 07 декември 2015 г. до 07 юни 2016 г.

През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Партньори на МИГ - Гоце Делчев при реализацията на проекта са следните организации от общините Хаджидимово и Гърмен:

 • Фондация МИГ – Хаджидимово
 • Община Гърмен
 • Сдружение „Неврокоп“
 • ЕТ „Сузана Сариева

Проектът е на обща стойност 47 815,75 лева, а периодът му на изпълнение е от 07 декември 2015 г. до 07 юни 2016 г.

Дейности по проекта

Дейности по проекта

Дейностите по проекта напълно съответстват на тези, заложени в чл. 3, ал. 2 от Наредба 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”:

1. Популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР, чрез две информационни кампании; разпространение на информационни материали; две информационни срещи и две конференции; създаване и поддръжка на електронна страница и популяризиране на процеса в регионалните медии.

2. Обучение на местните лидери и заинтересованите страни, чрез провеждане на две обучения на екипа на МИГ и представители на партньорите и обучение на местните лидери.

3. Проучвания и анализи на територията, чрез извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни и др.

4. Подготовка на стратегия за ВОМР и консултиране с местната общност във връзка с подготовката й, чрез провеждане на работни и информационни срещи и обществено обсъждане.

5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности, чрез оборудване на офис помещение за нуждите на МИГ – Гоце Делчев и осигуряване на възнаграждение на координаторите по проекта и др.

Всички стъпки от изпълнението на проекта съответстват на правилата на ЕЗФРСР и съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕФЗРСР. Основен резултат от изпълнението на подготвителните дейностие 1 брой изработена стратегия за ВОМР. При всички етапи от изпълнението на проекта, МИГ – Гоце Делчев се ръководи от принципите на равенство между половете; недискриминацията; опазването на околната среда; осигуряване на равен достъп на всички домакинства и бизнес до възможностите за финансиране по ПРСР и спазването на националното и европейско законодателство.

Координаторите по проекта осъществяваха връзките между партньорите и следяха  за изпълнението и графика на дейностите. МИГ – Гоце Делчев отговаря за финансовото разходване на средствата, изпълнението на дейностите, които са заложени в проекта и за протичането на цялостния процес. Партньорите от Фондация „Местна инициативна група – Хаджидимово” и местно партньорство - Гърмен участват и подпомагат МИГ – Гоце Делчев при: Идентифициране на местни неформални лидери; Разпространение на информацията сред местното население; Подпомагане организацията на дейностите (обучения, информационни събития и др.) в общините Хаджидимово и Гърмен за целите на подготовка на стратегия за ВОМР; Определяне на приоритети на стратегия за ВОМР, дейностите и мерките в нея на база потребностите на заинтересованите страни; Събиране и обобщаване на информация за потребностите на местното население и заинтересованите страни. Общинска администрация Гоце Делчев подпомогна организационно дейностите, които се осъществиха на територията на общината. И трите общински администрации подпомогнаха събирането на информация относно характеристиките на района при подготовката на стратегия за ВОМР, осъществяваха връзка с регионалните поделения на НСИ, Бюрата по труда и други държавни структури. Те подпомогнаха процеса на планиране със споделен опит за вече предприети успешни инициативи и практики.

Очаквани резултати

Постигнати резултати

 • Дейностите по проекта, свързани с провеждането на работни/информационни срещи (точки 1.3, 1.4, 4.1 и 4.3 от бюджета) засегнаха повече от 220 души.
 • Дейностите по проекта, свързани с обучението екипа на МИГ, в това число представители на партньорите и местни лидери (точки 2.1 и 2.2 от бюджета) засегнаха общо 36 души (12 души от екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите и 24 местни лидери).
 • Дейностите по проекта, свързани с популяризирането процеса на разработка на стратегията (точки 1.1 и 1.2 от бюджета) засегнаха общо 3 500 души. В това число две проведени информационни кампании по 220 души и информационни материали за информиране на местното население, които достигнаха до 3 500 души. 
 • Дейностите по проекта засегнаха всички 42 населени места на територията на разширената МИГ – Гоце Делчев.
 • В резултат от дейностите по проекта, съгласно Наредба № 16 за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. е изготвена 1 брой стратегия за ВОМР.
 • Съгласно чл. 9 (1), ал. 2 и чл. 9 (2) от Наредба 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”   МИГ – Гоце Делчев е МИГ, която е прилагала подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. и МИГ, която разширява територията си на дейност през периода 2014-2020. Дейностите по проекта не водят до регистрация на нова МИГ. По време на изпълнение на проекта се приложиха процедури по чл. 12 от ЗЮЛНЦ преобразуване (вливане/сливане), като членовете на юридическите лица, които са се слели/влели стават членове на новото юридическо лице.
 • Дейностите по проекта доведоха до утвърждаването на публично-частните партньорства на територията на проектните партньори като инструмент за справяне с проблемите и трудностите, пред които е изправено населението то селските райони.

 

 МАТЕРИАЛИ


Анкетна карта за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения при разработване на СВОМР на МИГ-Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово


Презентация от информационните събития


 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група