СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО  (МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово)

 ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР:

Изпълнителен директор

Експерти по прилагане на Стратегията за местно развитие – 2 позиции

Счетоводител

 

 

 
  Aвтобиография - европейски формат (CV) и декларация


 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група