Очаква се кандидатстването с проектни предложения по всички програми и мерки, включени  Стратегиите за водено от общностите местно развитие да се осъществява чрез Информационната система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми (ИСУН 2020). Условията и начинът на подаване на проекти беше разяснен на проведените в град Пловдив изнесено заседание на Работна група за развитие на ИСУН и информационна среща по прилагането на стратегиите за Водено от общностите местно развитие с участието на управляващите органи на финансиращите програми, в които взеха участие представители на екипа на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

Съгласно представената информация от Централното координационно звено в администрацията на Министерски съвет и Управляващите органи на финансиращите програми, кандидатите по мерки от Стратегиите за месно развитие, финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще подават проектни предложения изцяло електронно, с електронно подписани документи, като оценката и изпълнението на проектите също ще се осъществява в ИСУН.

Кандидатите по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)  ще подават проектни предложения също чрез ИСУН 2020, като ще имат право на избор за подаване на проектни предложение в един от двата варианта: електронно или „на хартия“. За да се подаде проектно предложение електронно, е необходимо кандидата да разполага с електронен подпис. Системата приема по електронен път окомплектованото проектно предложение и издава регистрационен номер. При подаване на проектно предложение „на хартия“ електронен подпис не е необходим. При този начин на подаване системата генерира декларация и етикет за подаване, в които е посочен идентификационен код, а самият регистрационен номер на проектното предложение се получава от МИГ, при подаване на окомплектованото проектно предложение в офиса на МИГ.

На този етап се разработва модул за подаване на проектни предложения по ПРСР в ИСУН 2020, което ще осигури техническа възможност на МИГ да приемат проектни предложения по мерките от СВОМР, финансирани от  ПРСР.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група