През периода 27.11.2017 г. – 20.12.2017 г. „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ ще проведе обучения и информационна конференция във връзка с популяризиране на Стратегията и прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие.

Първата група обучения са за екипа на МИГ и членове на общото събрание, а втора група обучения е насочена към местна лидери и потенциални бенефициенти.

На интернет страницата на  МИГ, в секция "Събития" може да намерите покани и регистрационни форми, с които може да заявите участие в конкретно обучение. 

Информационно - обучителните събития ще бъдат проведени съгласно приложения график.

ГРАФИК И ТЕМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА:

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група