Със Заповед № 03 – РД/4904 от 04.12.2019 г. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“  Васил Грудев одобри  процедура BG06RDNP001-19.021-S1 по Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово.

Със заповедта са потвърдени одобрените от МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово проектни предложения по процедурата, като в извадката за контрол във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. е разгледано и одобрено проектно предложение №BG06RDNP001-19.021-0002 "Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен" на Община Гърмен. Проектното предложение включва извършване на строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на 0,8 км. улична мрежа на територията на община Гърмен, в населените места с. Гърмен и с. Дебрен, вкл. всички съпътстващи разходи за изготвяне на технически проекти, консултантски разходи по подготовка и управление на проекта, разходи за авторски и строителен надзор. Одобрените от ДФ „Земеделие“ разходи за проектното предложение са в размер на 384 843,74 лв., като интензитетът на помощна е 100%. Кметът на Община Гърмен е поканен за подписване на тристранен  административен договор за отпускане на финансова помощ.

Предстои разглеждане  и извършване на окончателна проверка за допустимост от страна на ДФ „Земеделие“ на второто одобрено по процедурата проектно предложение, това на Община Гоце  Делчев (BG06RDNP001-19.021-0001, с наименование "Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Мосомище и Брезница, община Гоце Делчев").

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група