Със заповед № 03-РД/5070 от 18.12.2019 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" е одобрена работата на Комисията за подбор на проектни предложения, постъпили в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.039-S1, обявена във връзка с прилагане на Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна Инициативна Група – Гоце Дeлчев – Гърмен – Хаджидимово.

 

Предстои разглеждане  и извършване на окончателна проверка за допустимост от страна на ДФ „Земеделие“ на одобреното по процедурата проектно предложение на ЕТ „Ахмед Грошар – 2003“.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група