ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” (МИГ) взе решение за свикване на общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 26.05.2021 г. от 11:30 часа, с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №13, зала на втори етаж на Ловно-рибарско дружество “Сокол” - гр. Гоце Делчев.

 

  Пълен текст на поканата

  Материали за Общо събрание


 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група