Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ уведомява всички бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по мерки от стратегията за Водено от общностите местно развитие, които не са възложители по Закона за обществените поръчки (т.е. не са публични органи и публично-правни организации), следва да прилагат задължително процедура за избор с публична покана по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г., в случаите в които размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрените общо допустими разходи и прогнозната стойност за:

-         строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 50 000 лв., и

-         доставки или услуги, в т.ч. съфинансиране от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 30 000 лв.

Бенефициентите следва да съобразят, че съгласно посоченото национално законодателство, редът за провеждане на процедурите за определяне на изпълнител/и се определя на основа на стойността и предмета на услугата или доставката, независимо в кой раздел или перо на бюджета са предвидени съответните разходи. Не се допуска разделяне на предмета на услугата или доставката с цел заобикаляне прилагането на посочените нормативни актове. 

При подготовка на процедурите за избор на изпълнител с публична покана по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и ПМС № 160/2016 г., бенефициентите следва да се запознаят с:

1.   ПРОЦЕДУРА за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, публикувана на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес: https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/control-na-op/.

2.       Ръководство на бенефициента по ПРСР 2014 – 2020, публикувано на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес: https://www.dfz.bg/bg/managment-red-2014---2020span/managment-2014---2020prsr/.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група