Със Заповед № 03 – РД/1197 от 18.05.2020 г. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“  Васил Грудев одобри  процедура BG06RDNP001-19.254 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово.

Със заповедта е потвърдено одобреното от МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово проектни предложения по процедурата, като в извадката за контрол във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. е разгледано и одобрено единственото подадено проектно предложение № BG06RDNP001-19.254-0001 "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово“ - улица "Илинденци" на Община Хаджидимово. Проектното предложение включва извършване на строително - монтажни работи за рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, вкл. всички съпътстващи разходи, като разходи за консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проекта и разходи строителен надзор. Одобрените от ДФ „Земеделие“ разходи за проектното предложение са в размер на 313 702,70 лв., като интензитетът на помощна е 100%. Кметът на Община Хаджидимово  е поканен за подписване на тристранен  административен договор за отпускане на финансова помощ.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група