Със Заповед № 03 – РД/2191 от 16.07.2021 г. Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“  Боряна Алексова одобри  процедура BG06RDNP001-19.297-S1 по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово.

Със заповедта са потвърдени одобрените от МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово проектни предложения по процедурата, като в извадката за контрол във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. е разгледано и одобрено проектно предложение №BG06RDNP001-19.297-0001 "Инвестиции в ДМА за перално стопанство в гр. Гоце Делчев" на ЕТ „Димитър Спиров“. Проектното предложение включва разходи за закупуване на машини за оборудване на обществена пералня в гр. Гоце Делчев и е с размер на общите допустими разходи 125 820 лв., от които
94 365 лв. е размера на БФП. Интензитетът на помощта е 75%.  Едноличният търговец е поканен за подписване на тристранен  административен договор за отпускане на финансова помощ.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група