Общият брой на подписаните по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие е три.

На 28.05.2021 г. е подписан административен договор със земеделския производител Стойчо Порязов.  Безвъзмездна финансова помощ в размер на 71 258,28 лв. се предоставя за реализиране на проект „Закупуване на земеделска техника“, като интензитета на помощта в размер на 50 % от общите допустими разходи.

Проектното предложение предвижда закупуването на нова земеделска техника за стопанството на Стойчо Порязов. С реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните резултати:  повишаване на производителността на стопанството и качеството на произвежданата продукция;  подобряването на условията на труд;  създаване на устойчива заетост.

Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на основните цели на проекта - преструктуриране, модернизиране и развитие на наличните материални мощности, въвеждане на нови технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност, опазване на компонентите на околната среда.

На 29.07.2021 г. се подписа договор за финансиране на проект „Закупуване на земеделска техника за повишаване на селскостопанската производителност и по-ефективно използване на ресурсите в земеделското стопанство“ с „ЛИМО БУЛС“ ЕООД. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 78 200,00 лв. се предоставя за закупуването на нова земеделска техника, като с реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните резултати: повишена селскостопанска производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите; биоразнообразие, екосистемни услуги и функционалност на почвите; новаторски продукти и услуги за интегрираната верига на доставките.

С изпълнението на проекта ще се постигне преструктуриране, модернизиране и развитие на наличните материални мощности, въвеждане на нови технологии, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност в стопанството, опазване на компонентите на околната среда.

На 13.09.2021 г. е подписан договор за финансиране на проект на земеделски производител Велин Бандрев. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 29 328,00 лв. се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на прикачен инвентар за нуждите на ЗП Велин Бандрев за производство на картофи“. Интензитетът  на помощта в размер на 60 % от общите допустими разходи.

Проектното предложение предвижда закупуването на нова земеделска техника за нуждите на стопанството на Велин Бандрев. С реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните резултати: увеличаване на производствените материални активи; повишаване на енергийната ефективност;  повишаване на конкурентоспособността и подобряване условията и безопасността на труд.

Основните цели на проекта са подобряване качеството на продукцията, подобряване на ефективността на използваните при производството суровини/семена, торове и препарати за растителна защита, щадящи растенията и без опасност за човешкото здраве, подобряване и модернизиране на производството и адаптирането ме в съответствие с предвижданите пазарни тенденции.

Подписаните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се финансират по  Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група