На 02.11.2021 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ -  ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект „Повишаване на конкурентоспособността на „Агро Нестум Кооп“ ЕООД“. Проектът се финансира по мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен -  Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализацията на проекта се цели повишаване на конкурентоспособността на земеделското стопанство  на „АГРО НЕСТУМ КООП“ ЕООД чрез закупуване на земеделска техника и улесняване на работния процес, създаване на устойчива заетост и производство на качествени местни селскостопански продукти.

Общите допустими разходи по проекта възлизат на 124 757,97 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 62 378,98 лв., при  интензитет на помощта 50 %. С инвестицията ще се финансира земеделска техника за нуждите на земеделското стопанство – активна брана, валяк за активна брана, машина за полагане на найлон, лехообразувател, пръскачка, генератор, машина за сеене.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група