Със Заповед № 03-РД/92/12.01.2022 г. на Заместник - изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрено проектно предложение № BG06RDNP001-19.297-0004, с наименование  „Закупуване на оборудване за ендокринологичен кабинет в гр. Гоце Делчев" на  кандидата „Д-р Татяна Металова – амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по ендокринология“ ЕООД . Проектът ще се финансира по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен -  Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализацията на проекта се цели повишаване на качеството на здравните услуги, предоставяни от д-р Татяна Металова и повишаване на конкурентоспособността на лечебното заведение чрез придобиване на висок клас медицинска апаратура - ехограф и рентгенов остеодензитометър.

С изпълнението на проекта се предвижда създаване на допълнителна заетост, чрез разкриване на едно работно място.

Размерът на одобрените общи допустими разходи е 127 008,35 лв., от които 95 256,26 лв. е безвъзмездната финансова помощ, която ще се предостави на бенефициента, при интензитет на помощта 75%.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група