На 13.04.2022 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ -  ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект за „Закупуване на оборудване за цех за производство на мебели“. Проектът се финансира по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен -  Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализацията на проекта се цели повишаване на конкурентоспособността на дружеството „Мебели Петелов“ ЕООД, чрез закупуване на многофункционална машина за производство на корпусни мебели от плочести материали (МДФ и ПДЧ),  оборудвана изцяло по „Нестинг“ технология.  Технологията е една от най-перспективните иновации в сферата на производството на мебели, позволява да се осъществяват максимум операции на един обработващ център и оптимално разпределение на детайлите върху плоча с голям формат и изпълнение на максимален брой технологични операции (кроене, фрезоване, пробиване). Технологията позволява обработка на детайли за едно изделие в един цикъл на обработка. Прилагането и води до максимално оползотворяване на материала, намаляване на разходите за транспортиране, междуоперационното складиране и подготовка на материали за следващи етапи на обработката. Чрез предвидената инвестиция ще се подобри ресурсната ефективност, намали отпадъчния материал и себестойността на произведената продукция. По проекта ще се разкрие едно ново работно място, като се запазят съществуващите работни места.

Общите допустими разходи по проекта възлизат на 126 840,00 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 95 130,00 лв., при  интензитет на помощта 75 %.


Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група