На 30.01.2023 г. бяха обявени резултатите от класирането по процедура  BG06RDNP001-19.610 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Проектът на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово е получил максималния брой точки - 100 т. 

Целта на проектното предложение е да бъде разработена стратегия за Водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2023-2027 г.

По проекта ще се финансират дейности, свързани с популяризиране на процеса и подготовка на стратегия за Водено от общностите местно развитие, консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегия, обучение на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията. Бюджетът на проектното предложение е в размер на 48 889,00 лв. 

Предстои подписване на административен договор и стартиране на дейностите по проекта през следващите месеци.

Активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране е от изключителна важност за подготовката на Стратегия, която да предостави допълнителни възможности за по-ускорено развитие на бизнеса, стабилност на публичните инвестиции и устойчивост на неправителствения сектор, през новия програмен период.

В публичния модул, раздел "Справки" на адрес http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=4GoAMFJgF5tqY9ADsFXTFg%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D е публикуван списък с резултати от класиране по процедура BG06RDNP001-19.610 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г .

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група