ПОКАНА

за участие на представители на местната общност

във фестивал, организиран на територията на МИГ Ниска крайречна горичка/LAG Lunca Joasa a Siretului, Румъния

Във връзка с изпълнение на проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)“, финансиран с АДБФП № BG06RDNP001-19.355-0004-C01 от 23.02.2021 г. (РД 50-28/23.02.2021 г.) по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., каним представители на местната общност - фолклорни състави, ансамбли, певчески групи, индивидуални изпълнители и певци, които да вземат участие във фестивал, организиран на територията на Местна инициативна група „Ниска крайречна горичка“/LAG Lunca Joasa a Siretului, Румъния. Периодът на провеждане на събитието, включително дните за пътуване до партньорската територия и обратно до град Гоце Делчев е 16.06.2022 г. – 19.06.2022 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЕТО: гр. Галац и територията на МИГ Ниска крайречна горичка, Република Румъния.

Заинтересованите лица от територията на  МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово следва да се обърнат към екипа на Сдружението и попълнят заявление за участие на адрес: гр. Гоце Делчев, улица „Александър Стамболийски“ № 1.  

Краен срок за подаване на заявления: 18.05.2022 г.

Окончателният списък на участниците ще бъде определен от Управителния съвет на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово.

гр. Гоце Делчев

03.05.2022 г.

МАРИНА ГЕРОВА

Председател на управителния съвет на

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група