На 22.03.2023 г. е подписан договор № РД-50-71 за предоставяне на финансова помощ по проект „Подготовка на СНЦ "Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово" за програмен период 2023 - 2027 година“. Финансирането е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие та селските райони. Стойността на помощта възлиза на 48 889,00 лева.

Основна цел на проекта е разработване на Стратегия за местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2023 - 2027 година, надграждане на постигнатите през периода 2014 – 2020 резултати и осигуряване на устойчивост на създаденото партньорство в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Срокът за изпълнение на проекта е шест месеца и включва изпълнение на дейности за:

  • популяризиране на процеса на разработване на стратегия;
  • обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  • проучвания и анализи на територията на МИГ и подготовка на стратегия за ВОМР.

С разработената по проекта на Стратегия за ВОМР, СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ ще кандидатства за финансиране за реализация ѝ през периода 2023 - 2027 г.   

Активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране е от изключителна важност за подготовката на Стратегията, която ще се предостави  допълнителни възможности за по-ускорено развитие на бизнеса, стабилност на публичните инвестиции и устойчивост на неправителствения сектор, през новия програмен период.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група