МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово взе участие в информационно събитие на тема „Възможности за финансиране на земеделските стопани през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)“. Домакините на събитието представиха предстоящия прием по Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г, Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и възможностите за финансиране на земеделските стопани с инструментите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

По време на събитието, изпълнителният директор на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово представи подходът Водено от общностите местно развитие,  изпълнението на Стратегията за местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014 – 2020 г. и перспективите за  местното партньорство през периода 2023 - 2027 г. Участниците в срещата бяха поканени на предстоящите информационни събития във връзка с подготовката на Стратегия за местно развитие за новия програмен период, които ще се проведат в трите общински центъра на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово  и в по-големите населени места - Брезница, Абланица, Дебрен и Рибново от 13 - 23 юни 2023 г.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група