Със Заповед № 03 - РД/3926 от 17.08.2023 г. на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразно проведена процедура BG06RDNP001-19.694, финансирана по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Със същата заповед е одобрено проектно предложение „Подобряване на конкурентоспособността на „Доктор Виктор Донков - АИПСИМПАГ ЕООД“.  На 05.09.2023 г. е сключен тристранен договор за финансиране между „Доктор ВИКТОР ДОНКОВ - амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология“ ЕООД,  Държавен фонд „Земеделие“  и МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово. Одобрените по договора общо допустими разходи са 127 000 лв., от които 95 250 лв. е безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и 31 750 лв. - собственото  участие от страна на бенефициента. Интензитетът на финансовата помощ е 75% от общите допустими разходи. Проектното предложение е насочено към подобряване на конкурентоспособността на дружеството и създаване на ново работно място чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично медицинско оборудване, предоставящо иновативни възможности и прилагане на комплексен подход за лечение в областта на гинекологията и предоставяне на висококачествена и адекватна медицинска услуга. Оборудването, което ще бъде закупено отговоря на всички световни медицински стандарти за съвременна медицинска апаратура за предоставяне на високоспециализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология. Чрез реализирането на проекта ще се постигнат следните резултати: закупуване на съвременно оборудване за лечение на гинекологични заболявания, повишаване на качеството и разнообразяване на предлаганите медицински/здравни услуги на територията на МИГ, създаване на едно ново работно място и повишаване на конкурентоспособността на дружеството.

Предстои проверка на второто одобрено по процедурата проектно предложение - на кандидата „Грийн Пак Трейд“ ЕООД.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група