За втора поредна година МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово  проведе творчески работилници за деца и младежи. През месеците юли и август, 175 деца и младежи взеха участие в девет творчески работилници. Под ръководството на ментори подрастващите се включиха в творчески дейности за развитие на умения в различни области. Заниманията провокираха интереса на младите хора към родния край, традиции, изкуство, природа и история, насърчаваха тяхната креативност и работа в екип. Приемствеността между поколенията, предаване на знания и опит от по-възрастните на младите е в основата на запазването на местните традиции, занаяти, култура, изкуство и обичта към родния край. Подрастващите се докоснаха до занаяти като каменоделството, дюлгерството и цървулджийството като вечни занаяти в Неврокопско. Чрез краеведство в действие те опознаваха местното природно и културно-историческо наследство  на територията на МИГ. Докоснаха се до „Еньовденските тайнства“  - местни ритуали, мистерии и тайнства, по време на които изработиха и нарекоха за здраве своите венци и китки. В работилницата „Преживяване с „Трите И” – Идея, Интерпретация и Изкуство“ децата вложиха много фантазия, съчиниха своите  истории, създадоха любими персонажи от различни материали - пластмасови яйца, прежди, конци и плат, и накрая представиха по забавен и интерактивен начин историята на своя куклен герой. Участниците в кулинарна работилница „Забравени традиции и живите вкусове на нашата трапеза“ видяха как сладките плодове и зеленчуци, отгледани в селския двор на баба или малката ферма на съседа, се превръщат в традиционни вкусни напитки и ястия, които местните хора са имали на своята трапеза в миналото, докоснаха се до старите предмети от бита, служили десетилетия на техните баби, защото са живи истинските вкусове на българската традиция. В работилница „Търсене на народната носия“ децата се включиха в заниманията по опознаване на елементите на мъжката и дамска народна носия, характерните особености на местните шевици, символиката на цветовете и фигурите, като част от бродерията на ризите и престилките,  декорираха дървени фигури с носии.

Дейностите са финансирани по под-мярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.


Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група