На 13.11.2023 г. е подписан Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със ЗП Борислав Порязов, за финансиране на проект за „Закупуване на  техника за земеделското стопанство на ЗП Борислав Миланов Порязов“.

Проектът е финансиран по мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие  на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“  и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът включва закупуване на нова, модерна земеделска техника  (Трактор LANDINI 5-110) и цели повишаване на ефективността на стопанството на земеделския производител, оптимизиране на ежедневните работни задачи, минимизиране на разходите и ресурсите. Това ще доведе до повишено качество на продукцията и увеличаване на производството, повишаване на конкурентоспособността на земеделското стопанство и увеличаване на пазарния му дял в региона.

Със закупената земеделска техника ще се обезпечи изпълнението на  задачите по почвообработка и ще се извършват необходимите операции при отглеждането на зеленчуци.  Използването на нови технологични решения ще способства за по-продуктивно земеделско стопанство и постигане на устойчиво производство.

Одобрените по договора общо допустими разходи са 132 300,44 лв., от които 66 150,00 лв. е безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и  66 150,22 лв. - собственото  участие от страна на бенефициента. Интензитетът на финансовата помощ е 50%  от общите допустими разходи.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група