График за предстоящите събития в периода 29 февруари - 2 март 2016 г.:

Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев”

гр. Гоце Делчев, 29 февруари 2016 г., понеделник, 10:00 часа, място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на Ловно - рибарско сдружение „Сокол“

Информационни срещи на тема: „Идентифициране на местните нужди и потребности на заинтересованите страни в община Гърмен, които да залегнат в Стратегия за местно развитие на МИГ „Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”


гр. Хаджидимово, 29 февруари 2016 г., понеделник, (сградата на общинска администрация Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46)

13:00 часа - Работен панел „Нестопански и публичен сектор“ (читалища, НПО, училища, детски градини, общинска администрация и др.);

15:30 часа - Работен панел „Стопански сектор“ (бизнес, земеделски производители);


гр. Гоце Делчев, 01 март 2016 г., вторник, (сградата на общинска администрация Гоце Делчев на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, залата на партерен етаж)

10:00 часа - Работен панел „Нестопански и публичен сектор“ (читалища, НПО, училища, детски градини, общинска администрация и др.);

14:00 часа - Работен панел „Стопански сектор“ (бизнес, земеделски производители);


 

с. Гърмен, 02 март 2016 г., сряда, (сградата на общинска администрация Гърмен на адрес: с. Гърмен, ул. "Първа" № 35)

10:00 часа - Работен панел „Нестопански и публичен сектор“ (читалища, НПО, училища, детски градини, общинска администрация и др.);

14:00 часа - Работен панел „Стопански сектор“ (бизнес, земеделски производители)

 

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ!

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група