Методология и критерии за подбор на операции и указания за подбор на проекти по ОПИК 2014 - 2020

Mетодология и критерии за подбор на операции и указания за подбор на проекти, които ще се финансират по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 в изпълнение на Стратегии за местно развитие при многофондово прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие

В изпълнение на разпоредбите на чл. 37, ал. 3 на ПМС №161/04.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 публикува Методология и критерии за подбор на операции и указания за подбор на проекти, които ще се финансират по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 в изпълнение на Стратегии за местно развитие при многофондово прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие:


 Методология и критерии за подбор на проекти


 Указания за подбор на проекти


Указания за прием и изпълнение на проекти по ОПРЧР 2014 - 2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР 2014-2020 г.) публикува Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР, на основание чл. 37. (1) от ПМС 161/4.07.2016 г. Указанията описват процедурите за изпълнение на Стратегиите за местно развитие, включващи мерки по ОП РЧР 2014-2020 г.  


 Указания за прием и изпълнение на проекти


  Приложение 1


  Приложение 2


  Приложение А


 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група