ЦАИС ЕОП

Считано от 14 юни 2020 г., МИГ – Гоце Делчев – Гърмен- Хаджидимово, в качеството си на Възложител по ЗОП ползва Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) с електронен адрес: https://www2.aop.bg/

Профилът на купувача  на СНЦ "МИГ- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово" в ЦАИС ЕОП е с адрес: https://app.eop.bg/buyer/25533, партиден номер 5444. Регистър на сключените договори с физически и юридически лица

 РЕГИСТЪР

НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“

 

 2023 година


 2022 година


 2021 година


 2020 година


 2019 година


 2018 година


 2017 година


 2016 година


Регистър на проведените обществени поръчки от МИГ

РЕГИСТЪР

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“

2020 година


2019 година


2018 година


2017 година

съдържание на секцията

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група