За осигуряване на информация и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ МИГ ежегодно изготвя индикативна годишна работна програма за следващата календарна година.


Актуален Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ -Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово за 2018 г. /актуализиран към 18.07.2018 г./

 


Актуален Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ -Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово за 2019 г.

 

 


 

Архив на неактуални ИГРП за 2018 г.

Неактуална ИГРП за 2018 г., одобрена от Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”  и съгласувана с Управляващите органи на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

НЕАКТУАЛЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2018 Г. (18.06.2018 г.)

Втори вариант на ГРАФИК  ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2018 Г.


Първоначален проект на ИГРП за 2018 г. и график за прием на проектни предложения

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група